|

EU zastava
Europska unija
Zajedno do fondova EU
Europski strukturni i investicijski fondovi
„Cedevita Healthy OTG – Razvoj novog, zdravijeg i niskokaloričnog vitaminskog instant napitka"

Tvrtka Cedevita d.o.o. je u kolovozu 2016. godine započela s provedbom projekta “Cedevita Healthy OTG – Razvoj novog, zdravijeg i niskokaloričnog vitaminskog instant napitka“. Projekt se provodi u okviru Trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nositelj projekta:
Cedevita d.o.o
Projektni partner:
Institut Ruđer Bošković
Ukupna vrijednost projekta:
19.415.521,59 kn
EU udio u financiranju projekta:
10.819.606,97 kn
Razdoblje provedbe:
1. kolovoza 2016. - 31. listopada 2018.
Voditelj projekta i kontakt osoba:
Ivan Pavelić, direktor, Ivan.Pavelic@atlanticgrupa.com

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

 1. Industrijsko istraživanje kemijskog sastava, recepture i ambalaže novog vitaminskog napitka;
 2. Eksperimentalni razvoj novog proizvoda do faze uspostavljenog i kvalificiranog tehnološkog sustava;
 3. Izrada studije izvedivosti;
 4. Promidžba i vidljivost;
 5. Upravljanje projektom i administracija
Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Ciljevi projekta su:

 1. Razviti inovativni proizvod s visokim potencijalom internacionalizacije te povećati konkurentnost tvrtke na globalnom tržištu.
 2. Učinkovitom suradnjom s institucijom za istraživanje i širenje znanja ojačati interne kapacitete tvrtke za komercijalizaciju rezultata in-house istraživačkih aktivnosti.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • R1 Demonstrirana tehnička izvedivost – dokazan inovativni koncept projekta
 • R2 Razvijen novi proizvod – funkcionalan prototip
 • R3 Provedena ocjena tehničke izvedivosti i komercijalnog potencijala novog proizvoda
 • R4 Rezultati istraživanja i razvoja predstavljeni stručnoj i zainteresiranoj javnosti
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Cedevita d.o.o.

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“

DATUM OBJAVE:

09.lipanj 2017.

NAZIV NABAVE:

Ekskluzivna prava za korištenje tehnološkog rješenja za čep i ugovorno istraživanje za izradu prototipa ambalaže, Evidencijski broj nabave: Roba 03

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Cedevita d.o.o.
Planinska 15, 10000 Zagreb
OIB: 03830001847

KONTAKTNI PODACI:

Ivan Pavelić
Kontakt telefon: +385 91 241 3550
Adresa elektroničke pošte: Ivan.Pavelic@atlanticgrupa.com

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

Predmet nabave su ekskluzivna prava za korištenje tehnološkog rješenja za čep u trajanju deset (10) godina u industriji instant vitaminskih napitaka na području cijelog svijeta te ugovorno istraživanje za izradu prototipa ambalaže. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:

Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

29.lipnja 2017. godine u 12,00 sati.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Cedevita d.o.o., Planinska 15, 10000 Zagreb.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.cedevita.com/eu-projekt.html. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: Ivan.Pavelic@atlanticgrupa.com

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE. 29.06.2017. u 12 sati istekao je rok za podnošenje ponuda.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 241 3550.

PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE:

09. June 2017.

PROCUREMENT TITLE:

Exclusive rights to use a technological solution for a covering cap and contract research to produce a packaging prototype, Publication REF.: Supplies 03

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY:

Cedevita d.o.o.
Planinska 15, 10000 Zagreb
PIN: 03830001847

CONTACT INFORMATION:

Ivan Pavelić
Contact number +385 91 241 3550
E-mail: Ivan.Pavelic@atlanticgrupa.com

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

The subject of the procurement is the exclusive right to use technological solution for a covering cap for ten (10) years in the worldwide instant vitamin beverage industry and a contract research to produce a packaging prototype. The procurement is not subdivided into groups and the Tender must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE:

Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION:

29. June 2017. at 12:00 P.M.

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Cedevita d.o.o., Planinska 15, 10000 Zagreb.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.cedevita.com/eu-projekt.html.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. A written request of Tenderers for clarification shall be submitted on e-mail: Ivan.Pavelic@atlanticgrupa.com

Complete tender documentation can be downloaded: HERE. On 29. June 2017. at 12:00 P.M. the deadline for offer submission has expired.

If you have any problems with downloading the documentation please contact us at +385 91 241 3550

0 Loading